Tag: Toyota Venza

Posts related to Toyota Venza

Ở phiên bản 2013, xe Toyota Venza chỉ có một số thay đổi về hình thức, còn động cơ vẫn là hai bản: 2.7L và 3.5L.

    Back to top